กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา (ศ.เรือน สมณะ) (ลงวันที่ 9 ธ.ค52)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา (ศ.เรือน สมณะ) (ลงวันที่ 9 ธ.ค52) 

 

ตารางปฏิบัติงาน