กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (ลงวันที่ 6 มิ.ย. 57)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (ลงวันที่ 6 มิ.ย. 57) 

 

ตารางปฏิบัติงาน