กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส) (ลงวันที่ 3 มิ.ย 57)

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส) (ลงวันที่ 3 มิ.ย 57) 

 

ตารางปฏิบัติงาน