กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (นางพรพิมล มโนชัย) (ลงวันที่ 1 พ.ย 56)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (นางพรพิมล มโนชัย) (ลงวันที่ 1 พ.ย 56) 

 

ตารางปฏิบัติงาน