กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (22 ก.ค.58)

 

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (22 ก.ค.58) 

 

ตารางปฏิบัติงาน