กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (27 ก.พ. 57)

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (27 ก.พ. 57) 

 

ตารางปฏิบัติงาน