กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ (นายศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล) (27 ก.พ 57)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ (นายศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล) (27 ก.พ 57) 

 

ตารางปฏิบัติงาน