กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่ 18 เม.ย. 57)

 

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่ 18 เม.ย. 57) 

 

ตารางปฏิบัติงาน