กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย 1142/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่ 22 มี.ค. 56)

คำสั่งมหาวิทยาลัย 1142/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่ 22 มี.ค. 56) 

 

ตารางปฏิบัติงาน