กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย 1458/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่ 19 เม.ย. 56)

คำสั่งมหาวิทยาลัย 1458/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่ 19 เม.ย. 56) 

 

ตารางปฏิบัติงาน