กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ลงวันที่ 1 พ.ค 56)

 

คำสั่งมหาวิทยาลัย 1668/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ลงวันที่ 1 พ.ค 56) 

 

ตารางปฏิบัติงาน