กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่องอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกรณีพิเศษ (7พ.ย.2566)

ประกาศ เรื่องอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นกรณีพิเศษ (7พ.ย.2566)

 

ตารางปฏิบัติงาน