กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566

 

ตารางปฏิบัติงาน