กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพักให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 (18 ส.ค.2566)

ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพักให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 (18 ส.ค.2566)

 

ตารางปฏิบัติงาน