กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

พ.ศ.2566 (วันที่ 12 เมษายน 2566)(ศ.ไพโรจน์ ประมวล)

พ.ศ.2566 (วันที่ 12 เมษายน 2566)(ศ.ไพโรจน์ ประมวล)

 

ตารางปฏิบัติงาน