กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.พ.ม.)แทนที่ว่าง(25 สิงหาคม 2566)

คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.พ.ม.)แทนที่ว่าง(25 สิงหาคม 2566)

 

ตารางปฏิบัติงาน