กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง (กลุ่มที่ 2) (11 ก.ค.2566)

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง (กลุ่มที่ 2) (11 ก.ค.2566)

 

ตารางปฏิบัติงาน