กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและระดับสถาบันปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 มิ.ย.2566)

ประกาศ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและระดับสถาบันปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 มิ.ย.2566)

 

ตารางปฏิบัติงาน