กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)(ฉบับที่2) พ.ศ.2566 (1 มิ.ย.2566)

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)(ฉบับที่2) พ.ศ.2566 (1 มิ.ย.2566)

 

ตารางปฏิบัติงาน