กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (นายพันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์)

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (นายพันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์)

 

 

ตารางปฏิบัติงาน