กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (นายเชิงชาญ จงสมชัย) (26 พ.ค.66)

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (นายเชิงชาญ จงสมชัย) (26 พ.ค.66)

 

ตารางปฏิบัติงาน