กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่อง การปรับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2566 (26 พ.ค.66)

ประกาศ เรื่อง การปรับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2566 (26 พ.ค.66)

 

ตารางปฏิบัติงาน