กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทย์ฯ (27 มค 66)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทย์ฯ (27 มค 66)

 

ตารางปฏิบัติงาน