กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่4)พ.ศ.2565 (23 ธ.ค.2565)

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่4)พ.ศ.2565 (23 ธ.ค.2565)

 

ตารางปฏิบัติงาน