กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รศ.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 23 ธ.ค.2565)

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (รศ.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว 23 ธ.ค.2565)

 

ตารางปฏิบัติงาน