กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต พ.ศ.2565 (15 ธ.ค.65)

ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิต พ.ศ.2565 (15 ธ.ค.65)

 

ตารางปฏิบัติงาน