กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565

ประกาศ เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565

 

ตารางปฏิบัติงาน