กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ.2565 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2566

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ.2565 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2566

 

ตารางปฏิบัติงาน