กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (30 ก.ย.65)

ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (30 ก.ย.65)

 

ตารางปฏิบัติงาน