กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (25 พ.ย. 65)

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (25 พ.ย. 65)

 

ตารางปฏิบัติงาน