กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่องยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการการศึกษา ในกรณีลงทะเบียนช้าสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (21 พ.ย. 2565)

ประกาศ เรื่องยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการการศึกษา ในกรณีลงทะเบียนช้าสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (21 พ.ย. 2565) 

 

ตารางปฏิบัติงาน