กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ (28 ต.ค.65

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ (28 ต.ค.65

 

ตารางปฏิบัติงาน