กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 (28 ต.ค.65)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 (28 ต.ค.65)

 

ตารางปฏิบัติงาน