กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ.2565 ( 3 ต.ค. 65)

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ.2565 ( 3 ต.ค. 65)

 

ตารางปฏิบัติงาน