กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณธกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (30 เม.ย.65)

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณธกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (30 เม.ย.65)

 

ตารางปฏิบัติงาน