กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ.2565(26 ส.ค.65)

ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ.2565(26 ส.ค.65)

 

ตารางปฏิบัติงาน