กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

พ.ศ.2565 (23 มิ.ย.2565)

พ.ศ.2565 (23 มิ.ย.2565)

นางศิโรวรรณ  อินศร

นางสาวธํญภา  สอนสา

 

ตารางปฏิบัติงาน