กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่อง การลดย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตต่างประเทศ กรณี ที่มีบันทึกความเข้าใจบนความร่วมมือด้านงานวิชาการและงานวิจัย(สปปลาว)(8 ส.ค. 65)

ประกาศ เรื่อง การลดย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตต่างประเทศ กรณี ที่มีบันทึกความเข้าใจบนความร่วมมือด้านงานวิชาการและงานวิจัย(สปปลาว)(8 ส.ค. 65)

 

ตารางปฏิบัติงาน