กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (8 ส.ค 65)

ประกาศ เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (8 ส.ค 65)

 

ตารางปฏิบัติงาน