กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม แทนที่ว่าง (ลงวันที่ 22 ก.ค. 2565)

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม แทนที่ว่าง (ลงวันที่ 22 ก.ค. 2565)

 

ตารางปฏิบัติงาน