กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี พ.ศ.2565 (20 ก.ค.2565)

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี พ.ศ.2565 (20 ก.ค.2565)

 

ตารางปฏิบัติงาน