กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาพื้นที่สถานีปฏิบัติการราดูน สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และพื้นที่ภูน้อย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา(เพิ่มเติม)(24มิ.ย.65)

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาพื้นที่สถานีปฏิบัติการราดูน สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และพื้นที่ภูน้อย ฯ)(24มิ.ย.65)

 

 

 

ตารางปฏิบัติงาน