กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อบังคับ ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565(24 มิ.ย.65)

ข้อบังคับ ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565(24 มิ.ย.65)

 

ตารางปฏิบัติงาน