กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา (พ.ศ.2565 ลงวันที่ 29 พ.ค.65)

ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา (พ.ศ.2565 ลงวันที่ 29 พ.ค.65)

 

ตารางปฏิบัติงาน