กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (29 พ.ค. 65) ศ.ไพโรจน์ ประมวล

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (29 พ.ค. 65) ศ.ไพโรจน์ ประมวล

 

ตารางปฏิบัติงาน