กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม และค่าบริการการศึกษาอื่นๆในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2565 (25 มี.ค.2565)

ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม และค่าบริการการศึกษาอื่นๆในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2565 (25 มี.ค.2565)

 

ตารางปฏิบัติงาน