กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา พื้นที่สถานีปฏิบัติการนาดูล สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และพื้นที่ภูน้อย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (ลงวันที่ 28 ม.ค. 2565)

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา พื้นที่สถานีปฏิบัติการนาดูล สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และพื้นที่ภูน้อย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (ลงวันที่ 28 ม.ค. 2565)

 

ตารางปฏิบัติงาน