กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์หรือ หัวหน้าหนาวยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (วันที่ 9 ก.พ.65)

ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์หรือ หัวหน้าหนาวยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (วันที่ 9 ก.พ.65)

 

ตารางปฏิบัติงาน