กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์(นางสุกัญญา ลีทองดี)(31ม.ค.2565)

คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์(นางสุกัญญา ลีทองดี)(31ม.ค.2565)

 

ตารางปฏิบัติงาน