กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้รักษาราชการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์(นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์)(26ต.ค.2564)

คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้รักษาราชการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์(นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์)(26ต.ค.2564)

 

ตารางปฏิบัติงาน